collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken
société de gestion collective des producteurs d'oeuvres audiovisuelles
Français / Nederlands
Laatste update : 20.05.2014 9:28

Vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen 12/04/2011 zaak Telenet vs de Belgische collectieve beheersvennootschappen/ Persbericht Agicoa Belgium(26.04.2011)

Link Persbericht Agicoa Belgium

Nieuws(28.03.2011)

Bij vonnis van 9 maart 2011 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in de zaak AGICOA Belgium cvba vs TELENETnv werd TELENETnv veroordeeld tot het betalen aan AGICOA Belgium cvba van de som van € 926.018,27 vermeerderd met de moratoire intresten en de gerechterlijke intresten. Deze zaak had betrekking op het niet respecteren van een overeenkomst.

BAVP/AUVIBEL
BAVP is bestuurder van AUVIBEL en lid van het college van producenten van werken vastgelegd op audiovisuele drager.

BAVP/AGICOA
BAVP was afgevaardigd bestuurder van AGICOA Belgium tot 18 juni 2008. Vanaf deze datum werd Nicole La Bouverie benoemd tot afgevaardigd bestuurder van AGICOA Belgium dit overeenkomstig de nieuwe statuten die het mandaat van bestuurder voorbehoudt aan fysieke personen.
BAVP is op 30 maart 2009 lid geworden van Agicoa Europe Brussels naast de leden AGICOA Genève en MPA (Motion Pictures Association).
BAVP is lid van de Groep AGICOA en maakt deel uit van haar uitvoerend comité.
Nicole La Bouverie is vice voorzitter van AGICOA.

Wijziging verdelinsregels
De voorlopige wijziging van de verdelingsregels van AGICOA BELGIUM en BAVP heeft tot gevolg dat de inningen voor 2008 verdeeld worden op basis van: traditionele overeenkomst & globale overeenkomst.

Verdeling doorgifterechten 2008 (november 2009)
De verdeling van de doorgifterechten werd uitgevoerd in november 2009. Op hetzelfde ogenblik werd de finale distributie van 2005 uitgevoerd.

Openbaar uitleenrecht (23.02.2006)
Bij Koninklijk besluit van 25 april 2004 werden de vergoedingrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films geregeld.
Op vraag van de overheid, hebben de leden van Auvibel de coöperatieve beheersvennootschap Reprobel gemandateerd voor het innen en verdelen (primaire verdeling tussen enerzijds de rechthebbenden van geluids- en audiovisuele werken en anderzijds de rechthebbenden van litteraire en fotografische werken) van deze vergoeding.
De benoeming van Reprobel tot vennootschap belast met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare uitlening werd bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 7 april 2005.

Link KB 25 april 2004
Link KB 7 april 2005

Raad voor de intellectuele eigendom (23.02.2006)
Bij Koninklijk besluit van 5 juli 2004 werd bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een Raad voor de Intellectuele Eigendom opgericht.
Deze Raad werd opgericht met als doel adviezen over de problemen die ontstaan zijn door de evolutie van de intellectuele eigendom voor te leggen aan de minister die de intellectuele eigendom tot zijn bevoegdheden heeft.
Bij ministrieel besluit van 15 december 2005 werden de leden van deze commissie benoemd.
Nicole La Bouverie werd namens Procibel benoemd om binnen deze raad de producenten van audiovisuele werken te vertegenwoordigen.

Link KB 5 juli 2004
Link MB 15 december 2005

Openbaar uitleenrecht (25.04.2005)
Op 14 mei 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films. Dit koninklijk besluit zet de bepalingen om van artikel 5 van de Europese richtlijn 92/100/EG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het huur- en leenrecht van auteursrechten binnen het domein van de intellectuele eigendom.
Niettegenstaande het advies van de producenten om de periode tussen de eerste verspreiding van het werk onder het publiek en de uitlening ervan te behouden op zes maanden heeft de Koning beslist deze termijn te beperken tot twee maanden.
Het tarief van de jaarlijkse vergoeding is gelijk aan € 1 per volwassene en € 0,5 per minderjarige die lid is van een uitleeninstelling. Bovendien moet het totale geïnde bedrag worden verdeeld over het geheel van rechthebbenden van werken van letterkunde, partituren van muziekwerken, geluidswerken en audiovisuele werken.
Bijgevolg zal de som die jaarlijks verdeeld zal worden onder de producenten van eerste vastleggingen van films eerder symbolisch zijn.
Niettemin heeft BAVP de taak op zich genome nom in te staan voor de inning en de verdeling van deze vergoeding aan de producenten van eerste vastleggingen van films.

Verdeling kabelrechten 2003 (25.04.2005)
Op dit moment zijn wij volop bezig met de verdeling van de kabelrechten 2003: €1.067.032,75 wordt verdeeld onder de leden van BAVP.

Omzetting van de Europese richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (25.04.2005)
Tijdens de plenaire zitting van 14 april 2005 werd het wetsontwerp door de Senaat goedgekeurd. De tekst werd ter bekrachtiging overgezonden aan de Kamer.

Nieuwe Downloads 25.08.2004
Op de 'Downloads' pagina.

BAVP scrl/cvba - Rue des Chartreux / Kartuizersstraat 19, B30 - B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@bavp.be