collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken
société de gestion collective des producteurs d'oeuvres audiovisuelles
Français / Nederlands
Laatste update: 19.06.2018 9:16
BAVP, collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken kreeg in juni 1996 een vergunning van de Minister van Justitie om haar activiteiten van inning en verdeling van de rechten uit te oefenen die erkend zijn door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

BAVP heeft een vergunning om alle soorten rechten te beheren.

BAVP is lid en beheerder van Auvibel voor wat betreft de vergoeding op het kopiëren voor eigen gebruik. In dit kader werkt BAVP nauw samen met de collectieve beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik Procibel.

De rechten op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik worden aan de leden van BAVP verdeeld door Procibel volgens de repartitieregels van Procibel en van AUVIBEL.

Haar belangrijkste activiteit is het beheer van het recht van doorgifte via kabel dat ze uitoefent via de groep AGICOA en haar Belgische filiaal, de collectieve beheersvennootschap AGICOA EUROPE BRUSSELS

BAVP int en verdeelt aan haar leden en haar volmachtgevers de vergoedingen die in België en in het buitenland werden geïnd voor het recht van doorgifte via kabel.

De rechten van doorgifte via kabel worden verdeeld volgens de repartitieregels van de groep AGICOA en de vennootschap AGICOA Belgium.

BAVP scrl/cvba - Rue des Chartreux / Kartuizersstraat 19, B30 - B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@bavp.be