collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken
société de gestion collective des producteurs d'oeuvres audiovisuelles
Français / Nederlands
Laatste update : 20.05.2014 9:14

Download hier B.A.V.P. Repartitiereglement
(PDF, 160ko)

De Belgische producenten van audiovisuele werken kunnen lid zijn van Procibel door in te stemmen met de statuten van de vennootschap en door ten minste op één deel van het kapitaal in te schrijven.

Ze kunnen zich echter ook beperken tot het aangeven van hun rechten op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik aan de vennootschap, die er het beheer van zal verzekeren zoals voorzien in haar statuten, haar verdelingsregels en de contracten van wederkerigheid die ze afgesloten heeft met de vennootschappen die lid zijn van Eurocopya.

Alle producenten, lid of geen lid van de vennootschap moeten hun rechten aangeven.

Een niet aangegeven werk, wordt niet vergoed.
Omdat de rechten van de producenten per land en van het ene op het andere jaar kunnen wijzigen, is het aangewezen om de rechten per land en per jaar aan te geven. In het geval er geen wijziging is per land en/of per jaar, is het aangewezen om globaal de territoria en de duurtijd van de rechten te specificeren.

De productievennootschappen, die geen lid zijn van Eurocopya en van Procibel en die een belangrijk repertoire hebben van audiovisuele werken kunnen aan Procibel een algemeen mandaat verlenen voor het beheer van hun recht op vergoeding ten titel van producent van audiovisuele werken.

In het kader van deze mandaten, worden de mandatarissen eveneens gehouden de rechten van hun werken aan te geven.

Procibel heeft op deze manier mandaten van Britse vennootschappen en van Belgische omroeporganisaties.

Elk persoon die geen lid is van Procibel of van een vennootschap die aangesloten is bij Eurocopya en die geïnteresseerd is om een mandaat toe te vertrouwen aan Procibel voor de inning en de verdeling van het recht op vergoeding voor de thuiskopie in België/ deel van de producenten van audiovisuele werken, wordt uitgenodigd om contact op te nemen met het management van de vennootschap.

BAVP scrl/cvba - Rue des Chartreux / Kartuizersstraat 19, B30 - B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@bavp.be